Działanie 6.5.

 

Promocja Polskiej Gospodarki

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

 

ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. bierze udział w działaniu 6.5. - Promocja Polskiej gospodarki,  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 6.5.2. "Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji".

Udział w Targach EXPOMED w Turcji - "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej marki ALVO MEDICAL na rynku tureckim".

Przetargi

Zapytanie ofertowe ad transportu i zakwaterowania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi przelotu oraz zakwaterowania dwóch przedstawicieli firmy na targi EXPOMED 2014, 03-06 kwietnia 2014, Istambuł/Turcja (Tereny Wystawowe „TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER” – Istambuł/Turcja).

Zakup dokonany jest w ramach realizacji programu promocji o charakterze ogólnym na terenie Turcji - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej marki ALVO MEDICAL na rynku tureckim”.

Oferta powinna obejmować następujący zakres:
przelot oraz zakwaterowanie

Specyfikacja:
Przelot w dniu 1.04.2014 oraz powrót 07.04.2014

Nocleg w dniach 1-7.04.2014r.

Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto,
- termin ważności oferty,
- warunki i termin płatności,
- podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.lipiec@alvo.pl, lub za pośrednictwem poczty na adres: ALVO Sp. z o.o. Sp.K. ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiellub dostarczona do siedziby zamawiającego.

Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie zamawiającego mieszczącej się w Śmiglu przy ul. Południowej21A oraz na stronie internetowej www.alvo.pl . Oferta powinna być ważna do dnia 28 lutego 2014 roku.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2014 roku do godz. 16:00

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Nazwa

Waga - Ilość punktów

1

Cena

50

3

Dotychczasowa współpraca  

25

4

Doświadczenie w realizacji podobnych projektów

25

 

Razem

100


Wybór oferty dokumentowany zostanie protokołem, do którego załączone zostaną zebrane oferty.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu
o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.

Zapytanie ofertowe ad przygotowania i druku materiałów reklamowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi przygotowania i druku materiałów promocyjnychna targi EXPOMED 2014, 03-06 kwietnia 2014, Istambuł/Turcja (Tereny Wystawowe „TÜYAP FAIR CONVENTION AND CONGRESS CENTER” – Istambuł/Turcja).

Zakup dokonany jest w ramach realizacji programu promocji o charakterze ogólnym na terenie Turcji - Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców
w programach promocji
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Tytuł Projektu: „Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej marki ALVO MEDICAL na rynku tureckim”.

Oferta powinna obejmować następujący zakres:
wydruk i przygotowanie materiałów reklamowych

Specyfikacja:
plakaty reklamowe (3szt.), mapa z referencjami (1szt.) – według załączonych projektów

Złożona oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta,
- datę sporządzenia,
- cenę jednostkową oraz całkowitą netto i brutto,
- termin ważności oferty,
- warunki i termin płatności,
- podpis wykonawcy wraz z pieczątką imienną i firmową.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marta.lipiec@alvo.pl, lub za pośrednictwem poczty na adres: ALVO Sp. z o.o. Sp.K. ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiellub dostarczona do siedziby zamawiającego.

Zapytanie ofertowe zamieszczono w siedzibie zamawiającego mieszczącej się w Śmiglu przy ul. Południowej21Aoraz na stronie internetowej www.alvo.pl . Oferta powinna być ważna do dnia 28 lutego 2014 roku.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2014 roku do godz. 16:00

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 

Lp.

Nazwa

Waga - Ilość punktów

1

Cena

70

2

Dotychczasowa współpraca  

15

3

Doświadczenie w realizacji podobnych projektów

15

 

Razem

100


Wybór oferty dokumentowany zostanie protokołem, do którego załączone zostaną zebrane oferty.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu
o ustalone kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą.